Zpět do obchodu

Registrace

Pravidla ochrany osobních údajů systému ISTEL Care

Datum: 22.9.2021

Obsah:

 1. Definice
 2. Úvod
 3. Účel zpracovávání údajů
 4. Způsob získávání údajů správcem a jejich rozsah
 5. Základy zpracovávání údajů
 6. Příjemci údajů uživatelů
 7. Doba uchovávání údajů nebo kritéria pro určení této doby
 8. Práva, která náleží uživatelům
 9. Ochrana údajů
 10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení
 12. Kontaktní údaje

 

 1. Definice

Označení použitá v tomto dokumentu mají následující význam:

 1. Správce – označuje fyzickou nebo právnickou osobu, veřejný orgán, jednotku nebo jiný subjekt, který samostatně či společně s dalšími určují cíle a způsoby zpracovávání osobních údajů. Správcem osobních údajů osob, které používají systém Istel je BIOTTER PHARMA s.r.o. se sídlem Moskevská 1440/24a, 736 01 Havířov 1, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56656.
 2. Aplikace Istel Care – označuje webovou aplikaci, která je součástí systému Istel dostupnou na zařízeních vybavených internetovým prohlížečem.
 3. Aplikace Istel Health – označuje mobilní aplikaci dostupnou na zařízeních se systémem Android nebo iOS.
 4. Aplikace Istel ECG – označuje mobilní aplikaci dostupnou na zařízeních se systémem Android nebo iOS kompatibilní s přístrojem Biotter ISTEL HR-2000 Zařízení pro domácí monitorování EKG
 5. Osobní údaje – označují informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména pak na základě takového identifikačního znaku, jakým je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o lokalizaci, internetový identifikátor nebo jeden či několik zvláštních faktorů vymezujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou totožnost fyzické osoby.
 6. Zdravotní údaje – označují osobní údaje o fyzickém nebo psychickém zdravotním stavu fyzické osoby – v tom o využívání zdravotní péče – poskytující informace o zdravotním stavu takové osoby.
 7. Údaje zvláštní kategorie – označují informace odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo ideologické přesvědčení, příslušnost k odborovým organizacím a genetické údaje, biometrické údaje nebo údaje týkající se zdraví, sexuality nebo sexuální orientace dané fyzické osoby.
 8. Příjemci údajů – označují fyzické nebo právnické osoby, veřejné orgány, jednotky nebo jiné subjekty, kterým jsou osobní údaje poskytovány. Veřejné orgány, které mohou získat osobní údaje v rámci konkrétního řízení v souladu s předpisy Evropské unie nebo předpisy členského státu, ovšem nejsou považovány za příjemce.
 9. Provázané subjekty – označují veškeré subjekty spolupracující se Správcem, které v rámci navázané spolupráce jsou oprávněny zpracovávat údaje uživatelů systému Istel. Provázanými subjekty jsou zejména poskytovatelé služeb, např. poskytující služby údržby a rozvoje systému Istel či obchodní partneři DIAGNOSIS S.A.
 10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů - dohlíží u správce na ochranu osobních údajů. Jeho povinností je poskytovat poradenství správci a zpracovatelům nebo příjemcům, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů.
 11. Pravidla ochrany osobních údajů – označuje tyto pravidla ochrany osobních údajů uživatelů systému Istel.
 12. Zpracovávání osobních údajů – označuje úkony nebo soubor úkonů prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je sběr, zaznamenávání, organizování, sestavování, uchovávání, upravování nebo modifikování, stahování, prohlížení, používání, poskytování formou zasílání, šíření nebo jiné druhy zpřístupnění, uzpůsobení nebo spojování, omezování, mazání nebo ničení.
 13. Nařízení – označuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzický osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném toku těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 14. Systém Istel – označuje nástroj, který uživatelům umožňuje zefektivnění procesů spojených s přístupem k informacím shromažďovaným o měřících zařízeních, např. glukometrech a který jim zajišťuje možnost výměny takových informací, např. formou zpřístupnění funkce telefonické porady. Kdykoliv je v tomto dokumentu zmínka o systému Istel, rozumí se tím společně aplikace Istel Care a aplikace Istel Health a Istel ECG.
 15. Uživatelé – označují všechny fyzické osoby, které mají účet v systému Istel nebo využívají systém Istel na jakémkoliv zařízení (smartphone, tablet, notebook, počítač apod.).
 16. Souhlas – znamená dobrovolný, vědomý a jednoznačný projev vůle, kterým osoba, jíž se údaje týkají, formou prohlášení nebo výslovného souhlasného jednání povoluje zpracovávání údajů jejích osobních údajů.

 

 1. Úvod

S ohledem na péči o bezpečnost osobních údajů a také soukromí osob využívajících systém Istel společnost BIOTTER PHARMA s.r.o. se sídlem ve městě Havířov tímto informuje o nejdůležitějších zásadách týkajících se zpracovávání osobních údajů uživatelů.

Informace obsažené v tomto dokumentu zahrnují zejména vysvětlení, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou získávány firmou BIOTTER PHARMA s.r.o.., k jakým účelům jsou tyto údaje využívány, jak dlouho jsou uchovávány a také jakým způsobem jsou chráněny. Kromě toho obsahuje předmětný dokument informace o tom, zda a komu firma DIAGNOSIS S.A. může údaje uživatelů systému Istel poskytnout a rovněž o tom, jaká práva náleží uživatelům v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů firmou BIOTTER PHARMA s.r.o.

Systém Istel byl vytvořen jako nástroj, který uživatelům umožňuje zefektivňovat procesy spojené s přístupem k informacím shromažďovaným na měřících zařízeních, jako jsou glukometry. Tyto informace zahrnují mj. zaznamenané výsledky měření hladiny cukru v krvi. Systém Istel umožňuje synchronizaci výsledků provedených měření, zpřístupnění výsledků těchto měření a také dalších údajů obsažených na individuálním uživatelském účtu jiným uživatelům z řad zdravotnického personálu (lékařům, zdravotním sestrám). Kromě toho umožňuje systém Istel rovněž kontaktovat uživatele, kteří jsou lékaři, s uživateli, kteří jsou pacienty, za účelem poskytnutí telefonické poradny. V případě využívání funkce telefonické poradny jsou osobní údaje a informace zpřístupnění v jejím průběhu uživateli (pacienty) zasílány jiným uživatelům (lékařům).

Subjektem poskytujícím platformu, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány telefonické poradny, je ClickMeeting Sp. z o.o. (poskytovatel). V případě využívání funkce telefonické poradny se uživatelé musí seznámit s pravidly ochrany osobních údajů a také pravidly poskytování služeb používanými poskytovatelem. Tyto dokumenty jsou dostupné na adrese: https://clickmeeting.com/pl/legal.

Za účelem úplného využívání funkcí, které systém Istel nabízí, se doporučuje používat jak aplikaci Istel Care, tak i aplikaci Istel Health, případně aplikaci Istel ECG, ovšem není to povinné.

Systém Istel uživatelům, kteří jsou pacienty, usnadňuje správu výsledků prováděných měření, ovšem nenahrazuje lékařské konzultace. Systém Istel není také v žádném případě zdravotnických prostředkem, neslouží k identifikaci a diagnostice onemocnění a informace v něm obsažené nemohou být považovány za lékařské rady nebo doporučení k jakékoliv terapii, zejména pak systém Istel nenahrazuje diagnostiku provedenou lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Systém Istel umožňuje pouze zobrazování výsledků měření prováděných s pomocí měřících zařízení, ovšem jejich interpretace je vždy záležitostí lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.

 

Systém Istel není určen pro nezletilé osoby.

Prosím, seznamte se s celým obsahem předmětného dokumentu předtím, než začnete systém Istel používat.

Založením účtu v aplikaci Istel Care uživatel souhlasí s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

 1. Účely zpracovávání údajů

Správce osobních údajů samostatně nebo za účasti provázaných subjektů může zpracovávat údaje uživatelů systému Istel za následujícím účelem:

3.1 Plnění smlouvy uzavřené s uživatelem v rozsahu umožnit mu využívání funkcí systému Istel;

3.2 Umožnit uživateli, který je pacientem, zpřístupnění – s jeho souhlasem – informací, které se ho týkají (včetně osobních údajů) jiným, pacientem vybraným uživatelům systému Istel, např. členům zdravotnického personálu;

3.3 Zajištění technické podpory uživatelům využívajícím systém Istel;

3.4 Komunikace s uživateli, včetně obsluhy dotazů a oznámení podávaných uživateli systému Istel, předávání jim nejdůležitějších informací týkajících se podmínek používání systému Istel, jako jsou aktualizace účelů zpracovávání jejich údajů, změn v politice apod.;

3.5 Ověřování totožnosti uživatelů za účelem znemožnění přístupu k účtu daného uživatele neoprávněným osobám;

3.6 Prezentace výrobků nebo nabídek Správce, pokud s tímto uživatel souhlasil;

3.7 Analytickým a statistickým spojeným s využíváním systému Istel uživateli, v tom o uživateli využívaných funkcí nebo způsobech, jakými využívají systém Istel;

3.8 Testování a zlepšování systému Istel, zavádění nových funkcí nebo prvků a také k jeho dalšímu vývoji;

3.9 Vymáhání nároků nebo ochraně před případnými nároky uživatelů spojenými s využíváním systému Istel a také k posuzování jejich případných reklamací.

 

 1. Způsob získávání údajů správcem a jejich rozsah

Správce osobních údajů získává údaje uživatelů z následujících zdrojů:

4.1 Přímo od uživatelů

Založení účtu a používání aplikace Istel Care vyžaduje zpracovávání osobních údajů uživatelů v rozsahu, který umožňuješ ověření jejich totožnosti a kontakt s nimi. Tyto údaje zahrnují zejména identifikační údaje, jako jsou jméno a příjmení a kontaktní údaje v podobě telefonního čísla a e-mailové adresy. K používání funkcí systému Istel může být vyžadováno rovněž zpracovávání dalších údajů, v tom také informací o zdravotním stavu uživatele, který je pacientem. Tyto informace mohou zahrnovat zejména údaje, jako je pohlaví, věk, výška a váha uživatele, ale také údaje o jeho zdraví, např. typ cukrovky nebo výsledky prováděných měření hladiny cukru v krvi.

Správce nezpracovává jiné údaje zvláštní kategorie, které by se týkaly uživatelů, a proto také prosíme, abyste je během používání systému Istel, zejména pak během vyplňování deníku v aplikaci Istel Care, nezadávali.

Pokud nesouhlasíte se zpracováváním údajů o zdraví společností BIOTTER PHARMA s.r.o., nezakládejte si, prosím, v aplikaci Istel Care účet.

V případě, kdy uživatel poskytuje prostřednictvím systému Istel jakékoliv údaje třetí osoby, znamená to, že tato osoba souhlasila se zpracováváním jejích údajů k účelům vyplývajícím z obsahu této politiky.

4.2 Od provázaných subjektů

Správce osobních údajů může získat údaje uživatelů rovněž od jiných subjektů. Platí to zejména pro údaje uživatelů, kteří jsou členy zdravotnického personálu. Údaje těchto uživatelů může správce získat od subjektů s nimi propojených. Rozsah těchto údajů zahrnuje mj. identifikační údaje, např. číslo oprávnění k výkonu povolání, kontaktní údaje, např. telefonní číslo nebo adresa zdravotnického zařízení, které zaměstnává uživatele, jenž je členem zdravotnického personálu.

4.3 Automaticky v souvislosti s využíváním systému Istel uživatelem

Systém Istel může automaticky shromažďovat informace o uživatelích a způsobech využívání nabízených služeb těmito uživateli. Tyto informace se týkají zejména druhu uživatelem používaného zařízení, individuálního označení takového zařízení, např. jeho IMEI číslo nebo MAC adresa a mohou také zahrnovat informace týkající se operačního systému zařízení uživatele a čísla verze softwaru, IP adresu, název uživatelem používaného internetového prohlížeče. Kromě toho – v případě mobilních zařízení – získává správce osobních údajů informace o typu platformy, kterou uživatel používá (iOS, Android) a také verzi systému.

 

 1. Základy zpracovávání údajů

Osobní údaje uživatelů využívajících funkce systému Istel jsou zpracovávány na následujících právních základech:

5.1 Čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, tedy dobrovolného souhlasu uživatele s využíváním jeho osobních údajů za jedním určitým účelem nebo několika účely, např. kontaktních údajů poskytnutých uživatelem za účelem prezentace výrobků nebo nabídek správce;

5.2 Čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Ve chvíli odsouhlasení pravidel je totiž mezi uživatelem a správcem údajů uzavřena smlouva o využívání systému Istel za podmínek stanovených v pravidlech dostupných na adrese https://istelcare.cz/app/regulations. Pro řádné plnění této smlouvy je nezbytné např. zpracovávání údajů uživatelů v souvislosti se založením a zaregistrováním účtu v aplikaci Istel Care;

5.3 čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení k dosažení cílů vyplývajících z právně opodstatněných zájmů správce osobních údajů, uživatelů systému nebo provázaných subjektů. Tyto zájmy zahrnují zejména možnost provádění analytických a statistických úkonů spojených s používáním systému Istel uživateli, jakož i testování a zlepšování funkcí systému Istel zaváděním nových funkcí nebo prvků nezbytných pro jeho další rozvoj. Právně opodstatněné zájmy mohou rovněž spočívat v umožnění přezkumu dodržování ustanovení předmětných podmínek ochrany osobních údajů uživateli, ochraně před případnými nároky nebo vymáháním nároků, jakož i předcházení a zabraňování nelegálnímu jednání;

5.4 čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy dobrovolný souhlas se zpracováváním údajů týkajících se zdraví uživatelů, kteří jsou pacienty využívajícími systém Istel, společností DIAGNOSIS S.A. Výše uvedený dobrovolný souhlas pacienta je zároveň základem pro poskytnutí informací o jeho zdravotním stavu jiným uživatelům systému Istel, kteří jsou členy zdravotnického personálu, v tom během využívání funkce telefonické porady. V takovém případě se členové zdravotnického personálu, kteří dostávají osobní údaje pacientů, stávají jejich samostatnými správci a nezávisle na Správci nesou zodpovědnost za řádné zajištění takových údajů v souladu s platnými předpisy. Chceme tím rovněž upozornit na to, že údaje pacientů, kteří souhlasili se zpřístupněním jejich informací prostřednictvím systému Istel několika samostatným členům zdravotnického personálu, např. lékařům s různými specializacemi, mohou být tyto informace viditelné pro všechny tyto osoby.

Za účelem získání podrobných informací v oblasti pravidel ochrany osobních údajů aplikovaných uživateli, u nichž pacient souhlasil s poskytnutím svých údajů prostřednictvím systému Istel, prosím, kontaktujte přímo tyto subjekty.

Upozorňujeme, že udělení souhlasu uvedeného v bodě 5.1. a 5.4. je zcela dobrovolné a uživatelé, kteří takový souhlas udělili, jej mohou kdykoliv stáhnout. Podrobné informace týkající se způsobu stažení souhlasu jsou dostupné v kapitole 8 politiky – Práva, která náleží uživatelům.

 

 1. Příjemci údajů uživatelů

Správce může poskytnout údaje uživatelů provázaným subjektům, je-li to právně přípustné nebo nezbytné pro dosažení daného účelu zpracovávání. Příjemci údajů mohou být zejména subjekty, které jsou zodpovědné za tvorbu a zlepšování systému Istel, které jeho uživatelům zajišťují technickou podporu při řešení problémů a také subjekty zodpovědné za zavádění oprav do systému Istel či jeho testování a zlepšování. Příjemci údajů uživatelů – v určitém rozsahu – mohou být rovněž dodavatelé řešení, která využívá systém Istel, např. platformy, jejímž prostřednictvím uživatelé využívají funkci telefonické poradny. Tyto subjekty mohou zpracovávat údaje uživatelů výhradně na výslovný příkaz správce údajů a s jeho souhlasem. Musí rovněž dodržovat pokyny správce a používat všechny odpovídající prostředky pro ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů uživatelů.

Příjemcem údajů uživatelů je společnost DIAGNOSIS S.A., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polsko, která odpovídá za tvorbu a zlepšování systému Istel.

Bez ohledu na výše uvedené může správce poskytovat osobní údaje uživatelů rovněž oprávněným orgánům státní správy, pokud povinnost jejich poskytnutí bude vyplývat z obecně platných právních předpisů.

Kromě toho mohou být osobní údaje uživatelů poskytovány příslušným orgánům rovněž v případech, kdy nutnost jejich poskytnutí bude nezbytná pro ochranu právně opodstatněných zájmů správce, uživatele nebo jiného subjektu, např. nutnosti dodržování ustanovení podmínek ochrany osobních údajů, ochrany před případnými nároky nebo vymáháním nároků a také předcházení nebo zabraňování nelegálnímu jednání.

 

 1. Doba uchovávání údajů nebo kritéria pro určení takové doby

Údaje uživatelů budou správcem údajů nebo provázanými subjekty uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro dosažení cílů uvedených v kapitole 3 Účely zpracovávání údajů. V souvislosti s různorodostí účelů, k nimž jsou údaje uživatelů využívány, byla stanovena následující kritéria pro jejich uchovávání:

7.1 doba udržování vztahů s uživateli, která zahrnuje např. dobu využívání systému Istel uživateli;

7.2 doba nezbytná pro realizaci právně opodstatněných zájmů správce údajů nebo provázaných subjektů, např. zlepšování funkcí systému Istel ke statistickým či analytickým účelům nebo v souvislosti s promlčením nároků uživatelů.

Ku příkladu jsou údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání aplikace Istel Care uchovávány po dobu 2 let od data poslední aktivity uživatele. V kapitole 8 Práva, která náleží uživatelům, je uvedeno, jakým způsobem mohou uživatelé své účty v aplikaci Istel Care smazat.

Po zrušení účtu uživatelem jsou odstraněny rovněž všechny údaje, které umožňují jeho identifikaci. Správce ovšem může uchovat informace analytického charakteru, které se týkají daného uživatele. Na základě takových informací není možné přiřadit konkrétní údaje ke konkrétnímu uživateli a tím ani není možná jeho identifikace. Uvedené informace jsou uchovávány po dobu 3 let od data smazání účtu uživatelem a jsou využívány výhradně k analytickým nebo statistickým účelům.

 

 1. Práva, která náleží uživatelům

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů uživatelů správcem mají uživatelé následující práva:

8.1 Právo přístupu ke zpracovávaným údajům. Uživatelé se mohou kdykoliv obrátit na správce se žádostí o poskytnutí informací o tom, zda zpracovává jejich osobní údaje, a pokud zpracovává, mají uživatelé právo přístupu k takovým údajům a získání informací o účelem zpracovávání, kategoriích zpracovávaných údajů, příjemcích údajů, době uchovávání údajů, jím náležících právech spojených se zpracováváním údajů správcem a mohou také požádat o vydání kopie svých osobních údajů, které jsou zpracovávány.

8.2 právo na opravu chyb. Uživatelé mají právo na opravu/aktualizaci údajů, které jsou nesprávné/neaktuální. Uživatelé mohou rovněž doplnit své údaje, jestliže nejsou úplné. Tato práva mohou být uplatněna přímo z úrovně aplikace Istel Care. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné, aby uživatelé sami využili výše uvedených práv, mohou o tom informovat správce, který provede aktualizaci údajů v určeném rozsahu. Oznámení je nutné zaslat písemně – rovněž elektronickou cestou – s uvedením kontaktních údajů uvedených níže v kapitole 11 – kontaktní údaje.

8.3 Právo požadovat odstranění údajů. Uživatelé, kteří používají systém Istel, mají právo požadovat na správci neprodleně odstranění všech jejich osobních údajů a správce je povinen neodkladně odstranit osobní údaje, pokud nastane jedna z následujících příčin: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány; osoba, které se údaje týkají, stáhla souhlas, na jehož základě jsou údaje zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracovávání; osoba, které se údaje týkají, podává námitku proti zpracovávání jejích osobních údajů a neexistují nadřazené právní důvody opodstatňující jejich zpracovávání; osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem; osobní údaje musí být odstraněny za účelem splnění právní povinnosti zakotvené v předpisech Evropské unie nebo členského státu, jimiž se správce řídí.

8.4 Právo na omezení zpracovávání. Uživatelé mají právo požadovat na správci omezení zpracovávání jejich údajů v následujících případech: pokud zpochybňují správnost údajů – po dobu, která správci umožní ověřit správnost těchto údajů; je-li zpracovávání v rozporu se zákonem a osoba, které se týkají, nesouhlasí s odstraněním osobních údajů, přičemž místo toho požaduje omezení jejich používání; pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro potřeby zpracovávání, ale jsou potřebné osobě, které se údaje týkají, k určení, vymáhání nebo ochraně nároků; pokud osoba, které se údaje týkají, podala námitku na základě čl. 21 odst. 1 nařízení proti zpracovávání – do doby zjištění, zda právně opodstatněné důvody na straně správce jsou nadřazené vůči základům námitky osoby, které se údaje týkají.

8.5 Právo na převod údajů. Uživatelé mají právo obdržet ve strukturovaném, všeobecně používaném formátu, který umožňuje strojové čtení výpis jejich osobních údajů, které poskytli správci a rovněž mají právo nařídit správci předání těchto údajů jinému subjektu (správci), pokud: zpracovávání probíhá na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 psím. ) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na základě smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a zpracovávání probíhá automatizovaným způsobem. V takovém případě může správce požádat uživatele o doplňující informace za účelem ověření jeho totožnosti a také za účelem ochrany před poskytnutím požadovaných údajů jinému subjektu.

8.6 Právo na námitku. Uživatelé mají právo kdykoliv podat námitku – z důvodů spojených s jejich zvláštní situací – proti zpracovávání osobních údajů, které se jich týkají, založenou na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení. Správce již nemůže zpracovávat tyto osobní údaje, ledaže by prokázal existenci důležitých a právně opodstatněných důvodů pro jejich zpracovávání, které jsou nadřazeny zájmům, právům a svobodám uživatelů nebo důvodů pro určení, vymáhání či ochranu nároků.

8.7 Právo na stažení souhlasu. Pokud zpracovávání osobních údajů probíhá na základě uživatelem uděleného souhlasu, má právo kdykoliv tento souhlas stáhnout. Stažení souhlasu nemá vliv na legálnost zpracovávání, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho stažením. Za účelem stažení souhlasu mohou uživatelé kontaktovat správce prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V každém případě obdrží informace o způsobu stažení souhlasu. Chtěli bychom současně dodat, že stažení souhlasu bude mít za následek pouze zanechání zpracovávání osobních údajů, který se stažení souhlasu týká.

Stažení souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelů může rovněž proběhnout prostřednictvím funkce „Smazat účet“ v aplikaci Istel Care. Smazání účtu bude rovnocenné se stažením všech uživatelem dříve udělených souhlasů, zejména pak souhlasu se zpracováváním údajů týkajících se zdraví uživatele, který je pacientem.

Uživatelé, kteří jsou pacienty, mohou kromě toho kdykoliv stáhnout souhlas s poskytováním jejich údajů vybraným členům zdravotnického personálu příslušným nastavením voleb v aplikaci Istel Care.

Po smazání účtu v aplikaci Istel Care a všech s tímto propojených osobních údajů nebudou mít uživatelé přístup k účtu a odstranění účtu může být nevratné. Proto také uživatelé nebudou moci svůj účet reaktivovat ani získat osobní údaje, včetně informací týkajících se zdravotního stavu. Účelné může být stažení a uložení všech nezbytných informací před smazáním účtu nebo zadáním jeho smazání správci. Pokud uživatelé poskytli své údaje jinému oprávněnému uživateli, např. lékaři nebo jinému členu zdravotnického personálu, pak po smazání účtu nebudou moci tyto osoby nahlížet do těchto údajů prostřednictvím systému Istel, zejména pak do údajů o výsledcích provedených měření.

Pamatujte, prosím, na to, že po odstranění účtu uživatelem v aplikaci Istel Care může správce uchovávat některé informace, které budou podrobeny příslušnému zabezpečení, např. anonymizaci, jakož i na to, že správce může být povinen uchovávat některé z osobních údajů uživatele, pokud bude tato povinnost vyplývat z obecně platných právních předpisů.

8.8 Právo podat námitku k nadřízenému orgánu. V případě, že dojdete k závěru, že správce zpracovává údaje uživatelů v rozporu s platnými předpisy, máte právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu. V Polsku je tímto orgánem Předseda Úřadu na ochranu osobních údajů.

Práva, která náleží uživatelům v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů správcem, mohou uživatelé uplatňovat prostřednictvím kontaktu se správcem emailem na adrese: istel@biotter.cz, a také na adrese: biotter@biotter.cz, a také na poštovní adrese: Průmyslová 1526/12a, 735 35 Horní Suchá.

 

 1. Ochrana údajů

Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů uživatelů správce aplikuje příslušné technické a organizační prostředky tak, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost zpracovávaných osobních údajů. Zejména pak správce dodržuje stanovené procedury a používá ochranu adekvátní k rozsahu zpracovávaných údajů, v tom metody šifrování dat, jakož i podniká všech opodstatněné kroky za účelem zajištění toho, aby byly osobní údaje uživatelů zpracovávány způsobem odpovídajícím těmto podmínkám ochrany osobních údajů a také pouze k tomuto oprávněnými osobami.

Správce připomíná, že rovněž uživatelé jsou povinni dbát na bezpečnost svých údajů, mj. znemožněním přístupu neoprávněným osobám k jejich účtu v aplikaci Istel Care. Doporučujeme nastavit si silné heslo, které se skládá z velkých a malých písmen, znaků a číslic a přístupové heslo k účtu v aplikaci Istel Care nepoužívat k přístupu na jiné účty uživatele, např. k elektronické poště. Přístupové heslo k účtu musí být uživatelem drženo v tajnosti a nesmí být poskytováno třetím osobám. Správce nenese zodpovědnost za ztrátu, krádež nebo zpřístupnění hesla či za přístup neoprávněných osob k účtu v aplikaci Istel Care, pokud k těmto událostem došlo z příčin ležících na straně uživatele.

V případě jakéhokoliv podezření na porušení zabezpečení Vašeho účtu v aplikaci Istel Care, prosím, neprodleně kontaktujte správce prostřednictvím elektronické pošty na adrese: istel@biotter.cz.

Rovněž připomínáme, že poskytování jakýchkoliv informací – v tom zejména osobních údajů – prostřednictvím internetu není 100% bezpečné. I přesto, že správce vynakládá veškerou péči k tomu, aby zajistil náležitou ochranu osobních údajů uživatelů, není schopen zcela garantovat bezpečnost informací předávaných do systému Istel. Předávání údajů probíhá na riziko uživatele.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese: jana.puzonova@biotter.cz nebo dopisem na poštovní adrese: Jana Puzoňová, Průmyslová 1526/12a, 735 35 Horní Suchá.

V případě pochybností o dodržování povinností správce v oblasti ochrany osobních údajů je možné podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 1. Závěrečná ustanovení

Správce by chtěl upozornit na to, že předmětné podmínky ochrany osobních údajů se týkají pouze systému Istel. Správce nenese zodpovědnost za praktiky třetích stran spojené s ochranou osobních údajů, zejména pak subjektů, jejichž služby mohou být zpřístupňovány prostřednictvím systému Istel, např. ve formě odkazů na internetové stránky (odkazy). Doporučujeme, aby se uživatelé těchto stránek nebo služeb vždy seznámili s politikou v oblasti ochrany osobních údajů aplikovanou těmito třetími subjekty.

Předmětná politika může být pravidelně aktualizována. V případě aktualizací, které mohou být pro uživatele zásadní, mohou být uživatelé požádáni o seznámení se s jejich obsahem, aby mohli dále využívat systém Istel.

Tato pravidla pro ochranu osobních údajů uživatelů systému Istel jsou platná od 22.9.2021

 

 1. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se zpracováváním údajů uživatelů v souvislosti s využíváním systému Istel, prosím, kontaktujte správce. Přímý kontakt se správcem je možný prostřednictvím elektronické pošty na adrese: istel@biotter.cz nebo klasickou poštou na adrese: Průmyslová 1526/12a, 735 35 Horní Suchá. Správce ustanovil rovněž pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese: jana.puzonova@biotter.cz ve všech záležitostech týkajících se zpracovávání osobních údajů v souvislosti s využíváním systému Istel.

Zpět do obchodu