Zpět do obchodu

Registrace

Telemedicína pro každého

 

Obrázek11

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí mezi ostatními globálními zdravotními hrozbami také nepřenosné nemoci jako je diabetes, rakovina a srdeční choroby. Tyto nemoci jsou zodpovědné za 70% úmrtí na celém světě (přibližně 41 milionů lidí, z čehož 15 milionů ve věku 30-69 let).

WHO uvádí pět hlavních rizikových faktorů těchto onemocnění: kouření, nedostatek fyzické aktivity, nadměrné užívání alkoholu, nezdravé stravování a znečištěné ovzduší.

Jaké jsou přínosy vzdálené péče při těchto chronických onemocněních?

Telemedicína pro chronicky nemocné pacienty

Co si můžete představit pod pojmem telemedicína? Jedná se o použití technologií pro sdílení a přenos dat s lékařem za účelem diagnostiky, prevence a pro terapeutické účely.

Toto řešení má za cíl zlepšit účinnost a efektivitu zdravotní péče.

Vzdálená péče musí být zákonitě spojená s potřebným proškolením zdravotního personálu.

"Využití telemedicíny a vzdálené péče je v souladu se současnými znalostmi lékařů a Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje tento způsob zdravotní péče."[1].

Telemedicína a online konzultace neslouží k nahrazení zdravotnického personálu, slouží pouze jako nástroj k poskytování nejlepší možné úrovně lékařské péče. Proto se lékaři stále častěji přiklánějí k této formě komunikace.

Jaký názor na vzdálenou péči mají pacienti?

Tendence uchýlit se k elektronické komunikaci je stále běžnější a vyskytuje se takřka ve všech aspektech života člověka.

Dle naší studie, téměř 90% osob má zájem o využití telefonické konzultace. Studie MedFile

"Telemedicína - potenciál vzdálené péče o zdraví" [2] ukázala, že 90 % osob má zájem o využívání vzdálené lékařské péče.

Téměř 45% respondentů, odpovídajících na otázku související s možností sdílení dat s lékařem elektronicky, považovalo za hlavní výhodu vzdálených návštěv možnost rychlé pomoci pacientovi.

Respondenti také zmínili další výhody: snazší přístup k lékaři a zkrácení čekání na lékařskou pomoc.

Více než 70% respondentů považuje vzdálenou péči za nejbezpečnější formu kontaktu s lékařem.

Telemedicína s využitím moderní technologie a automatického přenosu dat ze zdravotnických zařízení má však mnohem více výhod. Tato forma jednoznačně zjednodušuje přístup lékařů k osobám žijícím na venkově. Rozšiřuje možnosti péče o vyšší počet pacientů (také rozšíření o pacienty, kteří odmítali ošetření vzhledem k nutnosti dojíždění na větší vzdálenost za lékařem-specialistou).

Možnost využití lékařské péče bez vycházení z domu má velký význam také pro seniory. Velká část pacientů potřebuje často pouze konzultaci a ta může být provedena na dálku.

Pacienti využívající vzdálenou péči o své zdraví se tak mohou vyhnout čekání v dlouhých frontách a minimalizovat riziko nákazy dalšími nemocemi.

Kromě úspory času, tento způsob komunikace mezi lékařem a pacientem poskytuje také úsporu nákladů na zdravotní péči. V dnešní hektické době, s využitím moderních zdravotnických zařízení pro domácí péči se stává mnoho osobních kontrolních vyšetření u lékaře zbytečnou časovou zátěží pro obě strany. Díky zařízením s funkcí Bluetooth lze výsledky měření zaslat lékaři bez vycházení z domu - např. na e-mail.

Rychlá diagnóza může v kritické situaci zachránit život.

Využívání přístrojů pro domácí diagnostiku velmi zjednodušuje proces stanovení diagnózy. Umožňuje přizpůsobit léčbu a provádět ji v pohodlí domova.

Osoby upoutané na lůžko mohou tímto způsobem získat stálý dohled, přičemž se nevystavují riziku dalších infekcí. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu pacienta, může záchranná služba výsledek důležitých testů získat z již cestou. Telemedicína může výrazně zkrátit čas potřebný k diagnostice a zachraňovat životy.

Vzdálená péče o zdraví při součinnosti s moderními technologiemi hraje velkou roli při rekonvalescenci. Umožňuje zkrácení hospitalizace po úrazu či operaci.

Prevence spojená s využíváním moderních zdravotnických zařízení pro domácí diagnostiku pomáhá předcházet nutnosti hospitalizace.

Telemedicína výrazně pomáhá při sledování chronicky nemocných pacientů. Jak ukázala studie, prováděná Fakultní nemocnicí Ostrava, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a ostravskou Lékařskou fakultou, u pacientů, kteří se, díky telemonitoringu zdravotního stavu, v případě zhoršení zdravotního stavu, dostali včas k nemocniční léčbě, se výrazně zkrátila délka hospitalizace. U těchto pacientů je průměrná délka nemocniční léčby 6,7 dnů, přičemž u pacientů, kteří nejsou průběžně monitorování pomocí telemedicínských přístrojů je průměrná doba léčby až 11,2 dnů, což zdravotnictví stojí nemalé náklady.[3]

Rozvoj a modernizace zdravotnických prostředků jsou velmi důležité

V souvislosti s dynamicky rostoucím počtem chronicky nemocných osob, rostoucími náklady na zdravotní péči a stárnoucí obyvatelstvo je tento technologicky vývoj velmi přínosný. Jak ukazují naše studie, stále více lidí má doma zdravotnické přístroje pro domácí diagnostiku a rádo by využilo vzdálenou konzultaci s lékařem místo osobní návštěvy.

Moderní zdravotnické přístroje poskytují příležitost ke zlepšení dostupnosti, kvality i bezpečnosti zdravotní péče. Pro mnoho pacientů, je také tato forma "vzdálené" komunikace s lékařem méně stresující.

Omezení zdlouhavého čekání před ordinacemi lékařů u návštěv které nejsou zcela nutné a tedy zkrácení front u specialistů je přínosem jak pro zdravotnický personál, tak pro samotné pacienty.

Vzrůstající počet pacientů a nedostatek zdravotnického personálu vede logicky ke hledání efektivnějšího řešení.

Řešitelé projektu „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ přišli se závěrem, že využití moderních technologií a postupů může českému zdravotnictví ušetřit až několik miliard ročně. [3]

Využití telemedicíny v součinnosti s využitím moderních zdravotnických přístrojů se proto jeví jako ta nejlepší a nejjednodušší volba.


[1] https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1346306/retrieve 
[2] Studie provedena v součinnosti s Výzkumně-Rozvojovým Centrem, v období června 2020, na reprezentativním vzorku 1001 obyvatel
[3] https://www.slu.cz/opf/cz/file/cul/9693d536-4447-438d-a422-8b17e9e52fc3, Výzkum realizován v rámci projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“.

 

Zpět do obchodu